Regulamin korzystania z Lectorium

1.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego repozytorium utworów naukowych z dziedziny nauk historycznych i pokrewnych („Lectorium”).

2. Lectorium prowadzone jest przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 („WH UW”) Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (“ICM UW”) za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.lectorium.edu.pl.

3. Korzystanie z Lectorium oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulamin.

4. Lectorium służy udostępnianiu za pośrednictwem sieci Internet utworów naukowych, zwanych dalej „Materiałami”, takich jak:

a. artykuły opublikowane  w czasopismach naukowych oraz popularno-naukowych;
b. preprinty i postprinty artykułów naukowych;
c. rozprawy i dysertacje stanowiące podstawę uzyskania tytułów zawodowych lub stopni naukowych;
d. monografie, prace zbiorowe lub rozdziały książek naukowych;
e. materiały konferencyjne (w tym prezentacje) oraz materiały typu working papers;
f. materiały będące spuścizną wybitnych naukowców (materiały robocze, zapiski, niedokończone teksty, konspekty, kwerendy, itp.);
g. raporty i cząstkowe monografie, powstające w wyniku prowadzonych projektów/grantów naukowych;
h. bazy danych w formatach możliwych do otwarcia na komputerze czytelnika;
i. materiały graficzne (np. dokumentacja zdjęciowa wykopalisk);
j. materiały multimedialne (dokumentacja  video, nagrania wykładów, itp.).

2.  Zasady korzystania z Lectorium

1.  Za pośrednictwem Lectorium możliwe jest:

a. przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów;

b. przeglądanie i pobieranie Materiałów.

2.  Korzystanie z Lectorium jest nieodpłatne.

3.  W celu skorzystania z pewnych funkcji Lectorium (takich jak subskrypcja kolekcji) wymagana jest rejestracja. Korzystanie z funkcji nie wymagających rejestracji jest możliwe anonimowo, a poza rejestracją użytkownik nie jest obowiązany ujawniać danych umożliwiających jego identyfikację.

4.  W celu skorzystania z Lectorium wymagany jest dostęp do komputera lub innego sprzętu posiadającego połączenie z siecią Internet.

3.  Przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów

1.  Zarejestrowany użytkownik może przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Lectorium, a także korzystać z dodatkowych funkcji Lectorium dostępnych zgodnie z aktualnym stanem technicznym Lectorium.

2.  Przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Lectorium mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.

3.  Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie w Lectorium Materiałów:

a. do których rozpowszechniania użytkownik nie ma stosownych uprawnień (np. autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na osobę trzecią);

b. których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich w inny sposób, a w tym ich dobra osobiste;

c. których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa.

4.  Zakazane jest dostarczanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w tym godzących w zasady rzetelności naukowej.

5.  Zakazane jest dostarczanie treści niestanowiących Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

6. W odniesieniu do każdego dostarczonego przez siebie do Lectorium Materiału użytkownik może złożyć oświadczenie o udzieleniu:

a. o udzieleniu licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode (dalej „CC-BY”),

b. o udzieleniu licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode (dalej „CC-BY-SA”),

c. o udzieleniu licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode (dalej: „CC-BY-NC-SA”),

d. o udzieleniu licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode (dalej: „CC-BY-NC”),

e. o udzieleniu licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode (dalej: „CC-BY-ND”),

f. o udzieleniu licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode (dalej: „CC-BY-NC-ND”),

g. o zrzeczeniu się praw autorskich (udzieleniu jak najszerszego zezwolenia na korzystanie z Materiału) poprzez złożenie oświadczenia zgodnego z treścią wzorca Creative Commons 0, którego pełna treść dostępna jest pod: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

h. o tym, że Materiał pochodzi z domeny publicznej i nie podlega ograniczeniom z tytułu autorskich praw majątkowych.

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składa się za pomocą stosownego formularza dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników.

7.  WH UW i ICM UW będą informować użytkowników Lectorium o oświadczeniu złożonym stosownie do ust. 6 powyżej za pomocą stosownego oznaczenia na stronie poświęconej danemu Materiałowi. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, WH UW i ICM UW będzie informować użytkowników Lectorium, że korzystanie z takiego Materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

8.  W przypadku, gdy w stosunkach pomiędzy użytkownikiem a WH UW i ICM UW strony byłyby związane niniejszym Regulaminem oraz postanowieniami wynikającymi z oświadczenia, o których mowa w ust. 6 powyżej, a pomiędzy postanowieniami tych dokumentów zachodziłyby sprzeczności, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.  Przeglądanie i pobieranie Materiałów

1.  Przeglądanie i pobieranie Materiałów oznaczonych jako udostępnione na zasadach wynikających z oświadczenia, o którym mowa w par. 3 ust. 6, a także korzystanie z nich w inny sposób jest możliwe zgodnie z zasadami wynikającymi z tego oświadczenia.

2.  Postanowienie ustępu poprzedzającego nie stosuje się do tych Materiałów, które nie zostały objęte oświadczeniem, o którym mowa w par. 3 ust. 6. Korzystanie z takich Materiałów jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

5.  Reklamacje, zapytania i uwagi

1.  W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy je zgłosić listem poleconym na adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa..

2.  Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu.

3.  Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.

6.  Dane osobowe i polityka prywatności

1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Lectorium jest WH UW i ICM UW.

2.  Dane przetwarzane są w celu prowadzenia Lectorium.

3.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.  W trakcie korzystania z Lectorium, gromadzone są następujące dane użytkowników:

a. Imię i nazwisko;

b. Adres e-mail;

c. Hasło w postaci zaszyfrowanej.

5.  Lectorium wykorzystuje plik cookie w celu przechowania informacji o sesji (szczegółach połączenia klienta z serwerem). Plik jest usuwany z przeglądarki po zakończeniu sesji.

6.  Dane gromadzone w Lectorium mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadkach określonych przez prawo.

7.  Odpowiedzialność

1.  WH UW i ICM UW dokłada starań, aby korzystanie z Lectorium było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania.

2.  W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności, WH UW i ICM UW niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Materiałów.

3.  WH UW i ICM UW może odmówić przechowania i publicznego udostępniania publikacji, zablokować dostęp lub usunąć z Lectorium dane niestanowiące Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a także dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.  WH UW i ICM UW może odmówić rejestracji lub usunąć konto użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin i pomimo wezwania nie naprawi tego naruszenia w stosownym.